Matsubara © Keisuke Nishimura

Shikoku karst © Keisuke Nishimura

Behind Mishima Shrine © Keisuke Nishimura